ZSOiZ w Mońkach
1 2 3 4 5 6

Terminarz

 • 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podanie, karta informacyjna, 2 fotografie podpisane na odwrocie)
  od 7 maja do 22 czerwca 2018r. do godz. 15:00
 • 2. Przedłożenie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia lub oryginał)
  do 25 czerwca 2018 do godz. 15:00
 • 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
  do 26 czerwca 2018r.
 • 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  11 lipca 2018r. o godz. 10:00
 • 5. Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  do 12 lipca 2018r. do godz. 15:00
 • 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
  13 lipca 2018r. o godz. 10:00
 • 7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
  13 lipca 2018r. do godz. 14:30Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ulica Tysiąclecia 15
tel. 85 716 2738 | e-mail: sekretariat@zsmonki.pl